Thừa Thiên Huế: 2 ngày liên tiếp xảy ra 3 vụ nhảy cầu t̲ự̲ ̲t̲ử̲ , có phải do cá độ bóng đá mùa Euro?

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼ ̼v̼à̼ ̼1̼9̼.̼6̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼E̼u̼r̼o̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼D̼ã̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼

̼Ả̼N̼H̼:̼ ̼C̼.̼T̼.̼V̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼.̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼D̼i̼n̼h̼ ̼(̼P̼.̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼D̼ã̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼

̼Ả̼N̼H̼:̼ ̼C̼.̼T̼.̼V̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼.̼6̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼(̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼D̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼.̼6̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼1̼1̼4̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼D̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼D̼i̼n̼h̼

̼Ả̼N̼H̼:̼ ̼C̼.̼T̼.̼V̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼.̼6̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼)̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼.̼6̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼D̼ã̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼t̼h̼u̼a̼-̼t̼h̼i̼e̼n̼-̼h̼u̼e̼-̼2̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼l̼i̼e̼n̼-̼t̼i̼e̼p̼-̼x̼a̼y̼-̼r̼a̼-̼3̼-̼v̼u̼-̼n̼h̼a̼y̼-̼c̼a̼u̼-̼t̼u̼-̼t̼u̼-̼1̼3̼9̼9̼3̼0̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

You may also like...

Loading...