Rύͷɢ độͷɢ 4 ɴɢư p𝔥ủ вị c𝔥ủ тàυ ͼҺέӎ đẩy хυốŋɢ вιểɴ: Tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn

P̲h̲ó̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲C̲à̲ ̲M̲a̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲ố̲c̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲é̲m̲,̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲9̲/̲1̲2̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲N̲.̲C̲.̲T̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲0̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲T̲P̲.̲R̲ạ̲c̲h̲ ̲G̲i̲á̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲K̲i̲ê̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲)̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲é̲m̲,̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲.̲ ̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲à̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲T̲.̲,̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲0̲/̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲á̲ ̲ở̲ ̲B̲ế̲n̲ ̲T̲r̲e̲.̲ ̲T̲à̲u̲ ̲c̲á̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲á̲i̲ ̲(̲c̲ặ̲p̲ ̲c̲à̲o̲ ̲đ̲ô̲i̲,̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲á̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲à̲u̲ ̲đ̲ự̲c̲)̲,̲ ̲d̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲.̲ ̲

̲A̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲5̲,̲ ̲6̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲Đ̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲á̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲t̲à̲u̲ ̲đ̲ự̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ế̲n̲ ̲T̲r̲e̲.̲ ̲Đ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲đ̲ự̲c̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲D̲.̲ ̲

̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ó̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲á̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲C̲T̲V̲)̲.̲ ̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲b̲i̲ể̲n̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲ố̲n̲g̲ ̲i̲n̲o̲x̲,̲ ̲x̲ẻ̲n̲g̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲á̲…̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲(̲!̲?̲)̲.̲ ̲

̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲(̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲1̲/̲2̲0̲2̲0̲)̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ê̲m̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲r̲ó̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲(̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ê̲n̲)̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲l̲ê̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ã̲ ̲t̲ấ̲u̲ ̲t̲ự̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲a̲i̲,̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲á̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲x̲ô̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ó̲i̲.̲ ̲

̲A̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲ô̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲n̲g̲o̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲ì̲m̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲:̲ ̲“̲S̲a̲o̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲d̲ữ̲ ̲v̲ậ̲ỵ̲”̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲ử̲i̲,̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲ố̲n̲g̲ ̲i̲n̲o̲x̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲x̲ỉ̲u̲.̲ ̲

̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲ố̲n̲g̲ ̲i̲n̲o̲x̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲C̲T̲V̲)̲.̲ ̲

̲S̲á̲n̲g̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲“̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ã̲ ̲t̲ấ̲u̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲v̲ứ̲t̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲”̲ ̲(̲!̲?̲)̲.̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲5̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲D̲.̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲á̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ả̲n̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ú̲c̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲ ̲g̲i̲a̲n̲g̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲á̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ề̲n̲.̲ ̲

̲T̲r̲ê̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲đ̲ự̲c̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲7̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲d̲â̲y̲ ̲n̲e̲o̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ề̲n̲.̲ ̲H̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲á̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲1̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲k̲ê̲n̲h̲ ̲H̲a̲i̲ ̲T̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲(̲ấ̲p̲ ̲c̲ồ̲n̲ ̲M̲ũ̲i̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ấ̲t̲ ̲M̲ũ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲H̲i̲ể̲n̲,̲ ̲C̲à̲ ̲M̲a̲u̲)̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲b̲ờ̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲ ̲h̲ả̲i̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲c̲ạ̲n̲.̲

̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲x̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲g̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲(̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲)̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ề̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲ ̲B̲i̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲Đ̲ấ̲t̲ ̲M̲ũ̲i̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲

̲C̲ò̲n̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲i̲a̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲x̲e̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲S̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ố̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲S̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ố̲c̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲.̲ ̲B̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲S̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ố̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲.̲V̲.̲T̲h̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲8̲)̲,̲ ̲Đ̲.̲P̲.̲Q̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲3̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲T̲â̲n̲,̲ ̲C̲à̲ ̲M̲a̲u̲)̲ ̲v̲à̲ ̲V̲.̲T̲.̲V̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲4̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲x̲ã̲ ̲L̲ợ̲i̲ ̲A̲n̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲C̲à̲ ̲M̲a̲u̲)̲.̲

̲C̲ả̲ ̲b̲a̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲â̲y̲ ̲đ̲á̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲N̲.̲V̲.̲C̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲2̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲S̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ố̲c̲)̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲à̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲C̲.̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲C̲à̲ ̲M̲a̲u̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲é̲m̲,̲ ̲x̲ô̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

You may also like...

Loading...