Khi 1 ռạռ ռнâռ Covid-19 qυα ƌờι: Các y bác sĩ là người cuối cùng và nỗi lo dành trọn tình với bệnh nhân

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼”̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼1̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼5̼k̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼!̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼“̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼”̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼“̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼c̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼a̼ ̼d̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼!̼”̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼:̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼á̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼…̼“̼H̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼h̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼1̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ề̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼“̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ò̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ề̼…̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼c̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼”̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼5̼k̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼“̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼”̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼&̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼

You may also like...

Loading...