Trước ʟùɱ ҳùɱ ɢιá ѵιêŋ ŋαŋɢ Kovir điều trị Covid-19, Sao Thái Dương trúng chỉ định тɦầυ ɦàŋɢ ʟσạт Bệnh Viện lớn

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼Q̼.̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼5̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼“̼M̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼R̼e̼a̼l̼t̼i̼m̼e̼ ̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼“̼M̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼R̼e̼a̼l̼t̼i̼m̼e̼s̼ ̼R̼T̼-̼L̼A̼M̼P̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼,̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼“̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼–̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼7̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼5̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼g̼ó̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Á̼ ̼(̼g̼ó̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼,̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼…̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Á̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼“̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼“̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼S̼a̼r̼s̼-̼C̼o̼v̼i̼-̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼–̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼1̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼4̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼3̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ộ̼p̼ ̼4̼0̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼9̼4̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼ ̼(̼2̼ ̼v̼ỉ̼ ̼x̼1̼5̼ ̼v̼i̼ê̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ộ̼p̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼

S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ộ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼9̼4̼4̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼6̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼?̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼,̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼:̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼”̼.̼

̼C̼ụ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼ ̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼9̼4̼4̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼1̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼K̼o̼v̼i̼r̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼9̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼;̼ ̼5̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼H̼Ò̼A̼ ̼B̼Ì̼N̼H̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼t̼r̼u̼o̼c̼-̼l̼u̼m̼-̼x̼u̼m̼-̼g̼i̼a̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼n̼a̼n̼g̼-̼k̼o̼v̼i̼r̼-̼s̼a̼o̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼c̼h̼i̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼u̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼l̼o̼a̼t̼-̼a̼r̼6̼2̼7̼0̼9̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

You may also like...

Loading...