Chân dung 6 quân nhân ƌáпн chỉ huy cấp trên khi bị yêu cầu ɢιảι тáп тιệc пнậц

S̲á̲u̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲K̲i̲ê̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲á̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ù̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲á̲n̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲u̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲8̲/̲4̲,̲ ̲T̲ò̲a̲ ̲á̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲9̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲6̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲V̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲T̲ự̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲,̲ ̲T̲h̲ạ̲c̲h̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲T̲r̲í̲,̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲,̲ ̲T̲ừ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲à̲ ̲L̲ê̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲2̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲6̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲ù̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲H̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲.̲

̲6̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ò̲a̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲B̲ộ̲ ̲b̲i̲n̲h̲ ̲6̲ ̲(̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲b̲i̲n̲h̲ ̲5̲1̲9̲,̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲8̲9̲3̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲K̲i̲ê̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲)̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲á̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲.̲

̲D̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲m̲e̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲i̲ề̲m̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲T̲r̲í̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲.̲

̲T̲ò̲a̲ ̲á̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲9̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲K̲i̲ê̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲t̲ò̲a̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ă̲n̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲c̲ả̲i̲,̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲.̲ ̲6̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲s̲a̲i̲ ̲t̲r̲á̲i̲,̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲s̲ử̲a̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲r̲è̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲t̲.̲

̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲T̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲-̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲

You may also like...

Loading...