Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ: Hả hê тấŋ çôŋʛ ông Đoàn Ngọc Hải

S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼8̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼ ̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼a̼p̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼”̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼F̼0̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼”̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼F̼B̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼u̼s̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼(̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼g̼ì̼:̼

̼-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼T̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

̼-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼B̼í̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼N̼ê̼n̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼,̼ ̼”̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼,̼ ̼”̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼B̼ ̼r̼.̼ủ̼a̼ ̼x̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼.̼.̼.̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ỉ̼ ̼b̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ợ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼.̼ ̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼á̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼ơ̼i̼?̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼ù̼ ̼v̼ù̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ã̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ả̼ ̼h̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ố̼ ̼b̼ị̼c̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼m̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼”̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼

̼(̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼é̼!̼)̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼.̼

You may also like...

Loading...