Ngân 98 được báo Trung Quốc khen nức nở, được gọi là ”nữ thần đẹp nhất Việt Nam” khiến cộng đồng mạng xôn xào

N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲ ̲h̲a̲y̲ ̲M̲o̲n̲ ̲2̲K̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲M̲X̲H̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲7̲ ̲v̲ì̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲s̲ố̲c̲

B̲ẵ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲i̲m̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ở̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲l̲ứ̲a̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲“̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲p̲h̲i̲”̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲ ̲b̲ỗ̲n̲g̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲“̲n̲ữ̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲”̲.̲

N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲“̲n̲ữ̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲”̲

̲Cụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲u̲p̲i̲a̲n̲ ̲–̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲o̲t̲ ̲g̲i̲r̲l̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲P̲o̲k̲e̲m̲o̲n̲ ̲–̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲.̲ ̲“̲C̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲d̲a̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲u̲y̲ế̲t̲,̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲1̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲,̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲k̲é̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲h̲”̲ ̲l̲à̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲đ̲ề̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲.̲

̲B̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲A̲n̲ ̲N̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲ỹ̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲i̲ê̲u̲ ̲t̲ả̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲“̲h̲o̲t̲ ̲g̲i̲r̲l̲ ̲t̲ự̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲”̲.̲

̲Kh̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲n̲g̲ợ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲,̲ ̲T̲u̲p̲i̲a̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲í̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲h̲

̲V̲ó̲c̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲l̲ờ̲i̲

̲“̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ố̲c̲ ̲đ̲ộ̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲.̲ ̲N̲ữ̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲A̲n̲ ̲N̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲(̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲)̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲m̲ú̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲”̲,̲ ̲T̲u̲p̲i̲a̲n̲ ̲v̲i̲ế̲t̲.̲

̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ì̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲c̲ô̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲r̲í̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ó̲.̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲“̲t̲h̲ị̲ ̲p̲h̲i̲”̲ ̲n̲à̲y̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲t̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲g̲ạ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲.̲ ̲“̲N̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲b̲á̲o̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲g̲h̲ê̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ỉ̲?̲”̲,̲ ̲“̲T̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲c̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲n̲”̲,̲ ̲“̲B̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲l̲â̲u̲ ̲l̲ắ̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲y̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲a̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲b̲á̲o̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲”̲…̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲.̲

̲Tr̲ư̲ớ̲c̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲9̲8̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲c̲a̲ ̲n̲g̲ợ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ẻ̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲k̲ể̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲–̲ ̲n̲ữ̲ ̲C̲Đ̲V̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲H̲à̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲h̲a̲y̲ ̲V̲õ̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲T̲r̲â̲n̲ ̲–̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲2̲k̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲1̲ ̲“̲k̲h̲ủ̲n̲g̲”̲…̲

T̲h̲e̲o̲ ̲b̲a̲o̲m̲o̲i̲2̲4̲h̲

You may also like...

Loading...