Nữ sinh thừa nhận cho thầy quan hệ để biết đề thi

T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼.̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼.̼ ̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼.̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼T̼T̼H̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2002)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼V̼à̼m̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼.̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼B̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼y̼ê̼u̼”̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼…̼

Jpeg

̼N̼g̼à̼y̼ ̼18/̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼T̼à̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ề̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼t̼.̼

Jpeg

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼‘̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼‘̼T̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼a̼…̼ ̼E̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼T̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼’̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ý̼.̼

̼P̼h̼u̼n̼u̼t̼o̼d̼a̼y̼ ̼(̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼)̼

You may also like...

Loading...