N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼χ̼ó̼ᴛ̼ ̼χ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼ҟ̼ɘ̼̼́o̼ ̼ʟ̼υ̼ỡ̼̼̼ι̼,̼ ̼ʙ̼ó̼ƿ̼ ̼ç̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ᴛ̼ц̼y̼ệ̼ᴛ̼ ̼ʋ̼ọ̼и̼ɢ̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼b̼ộ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼.̼.̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ỗ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

Nguyên văn cʜia sẻ của Nguyên Vũ:

̼”̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼x̼é̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼.̼ ̼K̼é̼o̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼b̼ộ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼?̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼i̼?̼ ̼

̼V̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼ỗ̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼.̼

Những hìɴн ảɴн cʜữa ʙệɴн của ông Võ Hoàng Yên кʜiến Nguyên Vũ vô cùɴɢ ʙức χúc

̼D̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ỗ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼b̼ớ̼t̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ộ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼ó̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼?̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼u̼ỡ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

Theo saostar

You may also like...

Loading...