Mỹ Linh, Tiểu Vy tới viếng bé gái 5 tuổi bị hại ở Vũng Tàu, nhìn bé như thiên thần bên trong linh cữu mà đau xót

H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼V̼y̼ ̼v̼à̼ ̼Á̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼:̼ ̼“̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼c̼ ̼q̼̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼T̼̼ ̼h̼*̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼

̼N̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼“̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼”̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼V̼y̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼c̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼4̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼Á̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ú̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼!̼

̼M̼ẹ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼ ̼B̼a̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼B̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼!̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼b̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼M̼ẹ̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼!̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼b̼ô̼n̼g̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼V̼y̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Nguồn: Facebook

You may also like...

Loading...