Ļộ τιn nɦắи Trấn Thành tình nghĩa lo cho bà con khó khăn: Đâu phải çɦỉ ăn ʋà nɢủ

Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴏ̣̂ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴍᴜ̀ᴀ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, xᴏ̂ɴɢ xᴀ́ᴏ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴜᴀ ɴʜᴜ ʏᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̣̂ᴘ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ đᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ xᴀ̃ Hᴀʀɪ Wᴏɴ. Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ xᴜᴇ̂̀ xᴏ̀ᴀ, ʀᴀ̂ᴜ ʀɪᴀ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ MC Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀.

Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴏ̣̂ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴍᴜ̀ᴀ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀᴍ MC ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴏ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛɪ̀ᴍ ᴄʜᴏ̂̃ ᴛʜᴜ ᴍᴜᴀ ɴʜᴜ ʏᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, đᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́, ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ đᴇ̂̉ sᴀɴ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ đᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴀᴍ MC ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ.

Dɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴜ̀ᴀ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ (Ảɴʜ: FBNV)

Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ: “Bᴜ̛̃ᴀ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̛́ 2, 3 ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Xɪ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ ᴏ̛ɪ 1 ʟᴀ̂̀ɴ. Cᴜ̛́ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ Vᴜ̃ ᴏ̛ɪ ʟᴀ̀ 1000 ʜᴏ̣̂ᴘ ᴄᴀ́, 3000 ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴠɪ̣ᴛ ɢᴜ̛̉ɪ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ. Rᴏ̂̀ɪ ɴᴀʏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴋɪᴇ̂́ᴍ 2000 ᴄᴀ́ɪ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠᴀ̀ sᴇᴛ đᴏ̂̀ ʏ ᴛᴇ̂́ đᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ǫᴜᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ. Aɪ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏᴇ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴋʜᴏᴇ ᴍᴀ̂́ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̆́ᴍ. Cʜᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏᴇ ʏ ᴄʜᴀɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đɪ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜɪ ʀᴏ̂̀ɪ. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴠɪ̀ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ”.

Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴏ̣̂ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴍᴜ̀ᴀ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ (Ảɴʜ: Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ)

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ MC Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴀ̂ᴜ đᴏ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ Hᴀʀɪ Wᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ: “Tʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ: Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ, ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ́ᴀ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ đᴀ̂ᴍ ʀᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ sᴀᴏ? Kʜᴏ̂ɴɢ! Mɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴀ̂ᴜ.

Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ (Ảɴʜ: Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ)

Tʜᴜ̛́ ʜᴀɪ: Lᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂ᴜ đᴏ́! Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴀ̣. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴜ̛̉ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴀɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜɪ đᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ɪ́ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴄʜᴜ̛̉ɪ? Tʜᴜ̛́ ʙᴀ: Cᴏ́ ᴠᴇ̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʜᴇ̂́ᴛ. Lᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ: Đᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ. Cᴏ̀ɴ ɴᴇ̂́ᴜ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ: Pʜᴏ̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̀ᴜ, ʜᴀ̂ᴍ ɴᴏ́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Rᴜ́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ đᴀ̂ʏ?”, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Dɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜɪ đᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴠɪ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2020, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɢɪᴀᴏ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ sɪ̃ Hᴀ̀ Hᴏ̂̀ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴀᴍ MC ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Tʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣, ᴍᴜ̀ᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ‘ʟᴀ́ ʟᴀ̀ɴʜ đᴜ̀ᴍ ʟᴀ́ ʀᴀ́ᴄʜ’ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴜɪ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

Tʜᴇᴏ ᴡᴇʙᴛʀᴇᴛʜᴏ

You may also like...

Loading...