Loạt sao Việt phẫn nộ vụ bé gái 5 tuổi bị hại ở Vũng Tàu, Thanh Bình bức xúc: Kẻ thủ ác cần loại bỏ khỏi xã hội

X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼…̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼4̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼G̼i̼á̼”̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼P̼.̼3̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼Ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼…̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼s̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼.̼

̼Á̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Á̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼:̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼.̼

̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ả̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼á̼”̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼“̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼”̼.̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼Q̼u̼ỷ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼

You may also like...

Loading...