K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼”̼c̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼

“̼B̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼N̼G̼T̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼̼ ̼c̼ố̼̼ ̼ý̼̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼̼p̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼8̼/̼3̼)̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ệ̼ ̼(̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼6̼/̼3̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼X̼á̼̼o̼,̼ ̼Đ̼ô̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ó̼̼ ̼Đ̼ô̼̣̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼̣̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼C̼ẩ̼̼m̼ ̼L̼ê̼̣̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼â̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼̼ ̼c̼ố̼̼ ̼ý̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼”̼T̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼̣̼y̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼v̼ò̼̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼g̼i̼ả̼̼m̼ ̼t̼ố̼̼c̼ ̼đ̼ô̼̣̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼h̼a̼̣̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼T̼r̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼h̼ế̼̼t̼ ̼v̼ò̼̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼”̼b̼u̼̣̼p̼”̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼l̼ớ̼̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼m̼ở̼̼ ̼c̼ử̼̼a̼ ̼x̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼l̼à̼̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼á̼̼o̼”̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼X̼á̼̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼X̼á̼̼o̼,̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼d̼ấ̼̼u̼ ̼v̼ế̼̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ ̼b̼e̼n̼ ̼l̼ù̼̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ề̼̼ ̼l̼u̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ố̼̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼X̼á̼̼o̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼t̼h̼ư̼̣̼c̼.̼ ̼”̼T̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼v̼ò̼̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼.̼ ̼H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼ủ̼̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼C̼ẩ̼̼m̼ ̼L̼ê̼̣̼”̼.̼

̼”̼B̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼N̼G̼T̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼!̼”̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼8̼/̼3̼,̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼1̼5̼ ̼(̼P̼.̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼6̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼â̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼T̼N̼G̼T̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼

̼H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼6̼/̼3̼.̼ ̼Ả̼̼n̼h̼:̼ ̼T̼ấ̼̼n̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼H̼â̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼N̼G̼T̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼7̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼â̼n̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼í̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼T̼h̼ắ̼̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼H̼ả̼̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼b̼à̼̼ ̼T̼h̼ắ̼̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼đ̼ỗ̼̼i̼ ̼b̼à̼̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼c̼ó̼̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ả̼̼n̼h̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼̼n̼ ̼t̼ả̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼ố̼̼ ̼ý̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼̼ ̼n̼ằ̼̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼l̼ẽ̼̼ ̼b̼á̼̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼B̼á̼̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼8̼h̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼6̼/̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼3̼C̼ ̼–̼ ̼0̼7̼3̼.̼8̼5̼ ̼c̼h̼ở̼̼ ̼đ̼á̼̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼p̼h̼ố̼̼i̼ ̼c̼h̼a̼̣̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼H̼ữ̼̼u̼ ̼T̼h̼o̼̣̼ ̼h̼ư̼ớ̼̼n̼g̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼ầ̼̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼T̼r̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼v̼ò̼̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼C̼á̼̼c̼h̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼8̼ ̼(̼t̼h̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼C̼ẩ̼̼m̼ ̼L̼ê̼̣̼)̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼a̼̣̼m̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼3̼K̼3̼ ̼–̼ ̼0̼2̼3̼6̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼T̼h̼ắ̼̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼4̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼â̼̣̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼̼c̼,̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼H̼ả̼̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼̼m̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼x̼u̼ấ̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ố̼̼ ̼ý̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼b̼à̼̼ ̼T̼h̼ắ̼̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼̼y̼ ̼7̼/̼3̼,̼ ̼Ủ̼̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼ử̼̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼̼a̼ ̼t̼ố̼̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼̼y̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼r̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼c̼ắ̼̼t̼ ̼c̼ử̼̼ ̼Đ̼a̼̣̼i̼ ̼t̼á̼̼ ̼Đ̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼̼n̼h̼,̼ ̼P̼G̼Đ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼C̼ẩ̼̼m̼ ̼L̼ê̼̣̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼C̼ẩ̼̼m̼ ̼L̼ê̼̣̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼h̼ở̼̼i̼ ̼t̼ố̼̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼á̼̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼̼i̼ ̼t̼ố̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼H̼â̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

You may also like...

Loading...