Chân dung thanh niên đâm 2 đại ca “hồ giang” khét tiếng tử vong trong quán nước mía

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼9̼2̼ ̼C̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼M̼a̼ ̼C̼â̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼.̼

̼Q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼-̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼é̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼í̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼

̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼

h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼c̼o̼n̼g̼a̼n̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼a̼n̼/̼h̼a̼i̼-̼d̼a̼i̼-̼c̼a̼-̼g̼i̼a̼n̼g̼-̼h̼o̼-̼b̼i̼-̼d̼a̼m̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼m̼i̼a̼_̼1̼8̼8̼5̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

You may also like...

Loading...