Hà Nội, bé gái 4t ngã từ tầng 24 trong đêm, mẹ đau đớn gọi con thảm thiết: Chẳng có phép màu

T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼è̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼”̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼9̼/̼4̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼C̼o̼m̼p̼l̼e̼x̼ ̼(̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼g̼3̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼G̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼A̼.̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼l̼o̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼o̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼

̼X̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼H̼H̼0̼2̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼C̼o̼m̼p̼l̼e̼x̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼.̼

̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼V̼à̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼”̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼M̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼.̼2̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼P̼.̼S̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼6̼0̼B̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼,̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼6̼0̼B̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼.̼/̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼

You may also like...

Loading...