Gia đình Hoài Linh ʂυγ ʂụƿ қɦɨ ŋʛườɨ тɦâŋ qυα ƌờɨ ʛɨữα тâɱ ძịƈɦ: ‘Biết ҳσαγ ҳở làm sao’

Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀʏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛᴀ̂ᴍ ᴅᴊᴄʜ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ đᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴜ đᴀ́ᴏ, ᴠᴇ̣ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ. Kʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ, ǫᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ 1 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴄᴀ sɪ̃ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Vᴜ̃ – ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴋʜɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀʏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʟᴜ́ᴄ ᴅᴊᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴀɴɢ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ: “Cʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ᴄᴀ̣̂ᴜ. Cᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴍ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ. Cᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴀɴ ɴɢʜɪ̉”, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴠɪᴇ̂́ᴛ. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 27/7 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ Nʜᴀ Tʀᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Đᴀ́ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̣̆ᴛ, ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴇ̂̃ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴜ đᴀ́ᴏ. Vᴏ̂́ɴ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴀ̂̉ɴ sᴀᴜ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀. Gɪᴏ̛̀ ɴɢʜᴇ ᴀɪ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴀ̣, đᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴀ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀᴏ.

Cᴀ sɪ̃ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Vᴜ̃ ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ (Ảɴʜ: FBNV)

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Vᴜ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ̣̂ɴ, ᴠɪ̀ ʟᴏ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ sᴇ̃ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ Nᴀᴍ Tʜᴜ̛, Nᴀᴍ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, Hᴏ̂̀ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̀,… đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ‘đᴀ̀ɴ ᴀɴʜ’ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ᴍᴏɴɢ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ᴛɪɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̂̀ʏ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ 4 ʟᴀ̂̀ɴ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴅᴀ̣ᴏ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ đᴏ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Vᴜ̛̀ᴀ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ sᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Tɪ́ɴʜ ᴄᴀ̉ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Cʜɪ́ Tᴀ̀ɪ, ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 1 ɴᴀ̆ᴍ, NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴀ ᴛɪᴇ̂̃ɴ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ᴀɴ ɴɢʜɪ̉ (Ảɴʜ: FBNV)

Bɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ ᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̆̉ɴ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴇ̣̂ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ, ᴍᴏɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ đᴇ̂̉ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉. (Ảɴʜ: Mɪɴʜ ʜᴏᴀ̣)

Tʜᴇᴏ ᴡᴇʙᴛʀᴇᴛʜᴏ

You may also like...

Loading...