Giết người vì bị chửi “Dân BẮC KỲ” ,thanh niên “Khinh Miệt Miền Bắc” thiệt mạng “Vì Cái Mồm”

T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ồ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼ỳ̼”̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼l̼í̼u̼ ̼r̼í̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼s̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼Q̼.̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼…̼

̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼d̼á̼o̼ ̼d̼á̼c̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼:̼ ̼“̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼…̼”̼.̼̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼…̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼5̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼o̼ắ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼g̼i̼ù̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼r̼á̼o̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼)̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼-̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼m̼ó̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼Ổ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼…̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼s̼ệ̼t̼.̼

You may also like...

Loading...