Danh тíин ƈô ʛáι ǫυáт ʂα ʂả hai mẹ con: Thường phát ǫυà тừ тнιệп, нαy ƈнỉ тαy, пóι тrốпʛ ĸнôпʛ vớι пʛườι пʛнèo

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʟɪᴘ TɪᴋTᴏᴋ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Cᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴋʜɪ đɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ʟᴀ̀: “Cᴏ́ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ”.

Sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ɢɪᴜ̀ᴍ ᴋʜɪ xᴇᴍ ᴄʟɪᴘ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ́ɪ ʙᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̀ ǫᴜᴀ́ᴛ sᴀ sᴀ̉ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴅᴀ̣ʏ đᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̣ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ.

Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ʙᴇ́ đᴀɴɢ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴀ̀ᴏ ʀᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴇ́ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ʟᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ ᴅᴏ̂̃ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ đᴏ̂̀.

Dᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴜ̀ɴɢ sᴜ̣ᴄ, ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ. Tʀᴀɴɢ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ. Dᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴇ̂ɴ X.Đ, ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ. Cᴏ̂ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ Tʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ T.P.

Lᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̉ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ, X.Đ (ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ) ʜɪᴇ̂́ᴍ ʜᴏɪ ᴍᴏ̛́ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̣ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜɪ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ.

Nʜᴏ́ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ǫᴜᴀ́ᴛ sᴀ sᴀ̉ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ɴɢʜᴇ̀ᴏ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ́ɴʜ. X.Đ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ. (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ)

TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ X.Đ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ T.P. Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ X.Đ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Cᴏ̂ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏɴᴇ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴄᴀᴏ: “Đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ, đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ, đᴀɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴀ̀”; “Mᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ, ᴋʜᴏ̉ɪ xɪɴ ɢɪᴜ̀ᴍ”.

Tʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʟɪᴘ, X.Đ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀɴ ᴠᴀ̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉: “Kʜᴏ̂̉ ʟᴀ̆́ᴍ, đɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ”, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ “sᴀ́ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ʙᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ đɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜᴏ̛ɴ 400 ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̀, ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴀɪ ᴀ̆ɴ ɢɪ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴏ́ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”.

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ xᴇ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ. (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ)

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ “ᴛᴏɴᴇ” ɢɪᴏ̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Cᴏ́ đᴏᴀ̣ɴ, X.Đ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂́ɴ xɪɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ɴʜ ɴɢᴜ̛̃: “Cᴏ́ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴀ”.

Nʜᴏ́ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̣. (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ)

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴏ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴏ́ᴍ T.P ᴋʜᴀ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. Hᴏ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ đɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ɢᴀ̣ᴏ, ᴍɪ̀ ɢᴏ́ɪ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ; ᴋʜɪ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴏ̂̀ ᴀ̆ɴ ɴʜᴇ̣ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́; ᴋʜɪ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̂̀ ᴀ̆ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ…

Cᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʟɪᴘ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ X.Đ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8/2020. Tʜᴇᴏ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ TɪᴋTᴏᴋ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ đɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ᴅᴏ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̀ᴏ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀ́ᴛ ᴍᴀ̆́ɴɢ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʟɪᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ. Dᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ đᴜ́ɴɢ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ (ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̃ᴀ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ǫᴜᴀʏ, ᴄʜɪ̉ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴛᴏɴᴇ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀᴏ, ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ…) ʟᴀ̀ᴍ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ đᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̉ᴍ đɪ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ.

Cʟɪᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đɪ̣ɴʜ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ. (Ảɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Cᴏ́ ʟᴇ̃, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛́ᴄ ᴇ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀ́ᴛ ᴍᴀ̆́ɴɢ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ (ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ʙᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ) đᴀ̃ “ʙᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̛ɪ” ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ X.Đ. Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̀ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ.

Pʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ́ᴀ ʟᴀ̣ɪ.

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ᴛ, ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ Bᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ

You may also like...

Loading...