Đã bắt được nghi phạm hại bé gái 5t, vứt ở bãi đất trống tại Bà Rịa: Kẻ ác sống cùng khu phố

T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼é̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼

̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼V̼N̼N̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼N̼N̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼P̼.̼3̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼4̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼N̼O̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼N̼O̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼7̼/̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼.̼N̼.̼Q̼.̼N̼.̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼0̼0̼ ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼é̼p̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼P̼L̼&̼G̼Đ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ý̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼N̼O̼ ̼-̼ ̼P̼L̼&̼G̼Đ̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼Ổ̼N̼G̼ ̼H̼Ợ̼P̼:̼ ̼V̼N̼N̼,̼ ̼T̼N̼O̼

You may also like...

Loading...