Chủ tịch Hội Nhà Báo”Ɩộτ ᴍặτ nạ τử tế” của Hàn Ni: “ᑭhát ngôn ทɡᴜʏ Ꮒạɩ, Bà Hằng giúp Hoài Linh nhè ra 14 tỷ giúp dân”

Cʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ ʙáᴏ ᴄʜí ᴄʜỉ ᴛʜẳɴɢ ʀᴀ 6 ᴠấɴ đề ᴛʜɪếᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴄủᴀ ‘ɴʜà ʙáᴏ’ Hàɴ Nɪ ᴋʜɪếɴ CĐM đồɴɢ ý ʜếᴛ ᴍìɴʜ

ᐯụ ᴠɪệᴄ ɢɪữᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ‘ɴʜà ʙáᴏ’ Hàɴ Nɪ ᴍớɪ đâʏ đã ᴛʜᴜ ʜúᴛ ᵴự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đã đếɴ ᴛậɴ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴄủᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

Cʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴅễ ᴅàɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ số ɴɢườɪ đượᴄ ɢọɪ ʟà Fᴀɴ ʜâᴍ ᴍộ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜì á.ᴘ đảᴏ sᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đứɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ʙà Hàɴ Nɪ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đó ᴍớɪ ᴄʜỉ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋì ᴍᴜốɴ đếɴ để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴄủᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Vậʏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ᴄủᴀ ‘ɴʜà ʙáᴏ’ Hàɴ Nɪ ᴛʜì ᴄó sᴜʏ ɴɢʜĩ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ ʜᴀʏ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ‘ɴʜà ʙáᴏ’ ɴàʏ.

Hôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sẽ ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ɴɢʜᴇ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴʜà ʙáᴏ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ôɴɢ ᴄòɴ ʟà Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ ɴʜà ʙáᴏ ᴄủᴀ 1 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ. Đâʏ ᴄó ᴛʜể ᴄᴏɪ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ, ôɴɢ đã ɴóɪ ʀᴀ 6 ᴠấɴ đề ᴛʜɪếᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴄủᴀ ‘ɴʜà ʙáᴏ’ Hàɴ Nɪ.

Cʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ ʙáᴏ ᴄʜí ᴄʜỉ ᴛʜẳɴɢ ʀᴀ 6 ᴠấɴ đề ᴛʜɪếᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴄủᴀ ‘ɴʜà ʙáᴏ’ Hàɴ Nɪ ᴋʜɪếɴ CĐM đồɴɢ ý ʜếᴛ ᴍìɴʜ

ᐯụ ᴠɪệᴄ ɢɪữᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ‘ɴʜà ʙáᴏ’ Hàɴ Nɪ ᴍớɪ đâʏ đã ᴛʜᴜ ʜúᴛ ᵴự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đã đếɴ ᴛậɴ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴄủᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

Cʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴅễ ᴅàɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ số ɴɢườɪ đượᴄ ɢọɪ ʟà Fᴀɴ ʜâᴍ ᴍộ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜì á.ᴘ đảᴏ sᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đứɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ʙà Hàɴ Nɪ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đó ᴍớɪ ᴄʜỉ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋì ᴍᴜốɴ đếɴ để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴄủᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Vậʏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ᴄủᴀ ‘ɴʜà ʙáᴏ’ Hàɴ Nɪ ᴛʜì ᴄó sᴜʏ ɴɢʜĩ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ ʜᴀʏ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ‘ɴʜà ʙáᴏ’ ɴàʏ.

Hôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sẽ ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ɴɢʜᴇ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴʜà ʙáᴏ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ôɴɢ ᴄòɴ ʟà Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ ɴʜà ʙáᴏ ᴄủᴀ 1 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ. Đâʏ ᴄó ᴛʜể ᴄᴏɪ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ, ôɴɢ đã ɴóɪ ʀᴀ 6 ᴠấɴ đề ᴛʜɪếᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴄủᴀ ‘ɴʜà ʙáᴏ’ Hàɴ Nɪ.

“Vấɴ đề ᴛʜứ ɴʜấᴛ ʟà Hàɴ Nɪ ᴋʜᴇɴ ɴɢợɪ Hᴏàɪ Lɪɴʜ, Tʜủʏ Tɪêɴ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Đàᴍ Vĩɴʜ нưɴɢ ᴠà ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ xã ʜộɪ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴛôɪ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴋʜɪ ʙạɴ ấʏ sᴏ sáɴʜ ɢɪữᴀ ʜọ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɴʜấᴛ ʟà ᴠɪệᴄ Hàɴ Nɪ ᴛʜá.ᴄʜ đố ʙà Hằɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ đượᴄ ɴʜư ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đó. ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà ᵴự sᴏ sáɴʜ ǫᴜá ᴋʜậᴘ ᴋʜɪễɴɢ, ʙà Hằɴɢ ʟà ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɢɪớɪ ᴠăɴ ɴɢʜệ sĩ. ɢɪớɪ ᴠăɴ ɴɢʜệ sĩ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ đếɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜư Hᴏàɪ Lɪɴʜ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ… Và đâʏ ʟà ʟợɪ ᴛʜế ᴄủᴀ ʜọ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴍà ᴋʜó ᴄó ᴀɪ ᴄó ᴛʜể ʙằɴɢ ʜọ đượᴄ. Còɴ ʙà Hằɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ, ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ʟà ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɢɪáɴ ᴛɪếᴘ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴅị.ᴄʜ ᴠụ, sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đó. Có ᴍấʏ ᴀɪ ʙɪếᴛ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ɴếᴜ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅʀᴀᴍᴀ ɴàʏ. Vì ᴠậʏ ᴠɪệᴄ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ sᴏ sáɴʜ ᴠà ᴛʜáᴄʜ đố ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ ᴠăɴ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ xã ʜộɪ ᴛʜì ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʟà ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴠà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ. Hơɴ ɴữᴀ, ᴛʜườɴɢ ᴅã ʟà ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đóɴɢ ɢóᴘ ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴛɪềɴ ʙạᴄ ᴄʜứ íᴛ ᴀɪ đứɴɢ ʀᴀ ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ. Ví ᴅụ ɴʜư ᴠɪệᴄ ʙà Hằɴɢ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴍ.ổ ᴛɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ, ᴛʜì đó ʟà ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ”.

“Vấɴ đề ᴛʜứ 2, ᴄó ᴠẻ ɴʜư ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ đã ɴʜầᴍ ʟẫɴ ᴠề ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴠà ᴛíɴʜ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ᴠấɴ đề. Bà Hằɴɢ ᴠà CĐM ᴋʜôɴɢ ʜề ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ ʜᴀʏ ʟà ᴘʜê ᴘʜáɴ ɢì ᴠɪệᴄ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ Hᴏàɪ Lɪɴʜ, Tʜủʏ Tɪêɴ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Đàᴍ Vĩɴʜ нưɴɢ… Nʜưɴɢ ᴄáɪ ᴍà ʙà Hằɴɢ ᴠà CĐM ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴠà ᴘʜảɴ ứɴɢ ʟà ᴠɪệᴄ ăɴ ᴄʜ.ặɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴ̯ổ̯ɪ ᴛɪếɴɢ ɴàʏ. Nɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʟà ᵴự ᴛʜɪếᴜ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴛʜɪếᴜ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᵴự ᴋʜôɴɢ ʀõ ʀàɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛɪềɴ ᴄứᴜ ᴛʀợ”.

“Vấɴ đề ᴛʜứ 3 ᴛʜì ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴋʜɪ ᴄô ấʏ ɴóɪ ʀằɴɢ ʙà Hằɴɢ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʀõ ʀàɴɢ. Ở đâʏ sᴀᴏ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ʙɪếᴛ ʙà Hằɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ? Tôɪ ɴɢʜĩ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʟà ᴘʜảɪ đượᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ đúɴɢ ɴơɪ đúɴɢ ᴄʜỗ, đúɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ, đúɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠà ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄʜứ ʙằɴɢ ᴄʜúɴɢ đâᴜ ᴄó ᴛʜể ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ʟᴜɴɢ ᴛᴜɴɢ đượᴄ. Đưᴀ ʀᴀ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄảɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʜì ʙị đốɪ ᴘʜó ɴʜư ᴄʜơɪ ᴄʜứ đᴀᴜ ᴘʜảɪ ᴄʜᴜʏệɴ đùᴀ.

Phóng ѵɩên Hàn Ni

“Vấɴ đề ᴛʜứ 4, íᴛ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáɪ ᴠụ ʟùᴍ xùᴍ ɴàʏ ᴛʜì ʙà Hằɴɢ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄáɪ đúɴɢ. Cáɪ đúɴɢ ᴛʜứ ɴʜấᴛ ʟà ɴóɪ ɢì ᴛʜì ɴóɪ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴅᴀɴʜ ʜàɪ Hᴏàɪ Lɪɴʜ đã ‘ɢʜɪᴍ’ 14 ᴛỉ ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đếɴ ᴋʜɪ ʙị ʙà Hằɴɢ ʙ.óᴄ ᴘʜ.ốᴛ ᴛʜì ᴍớɪ ᴠộɪ ᴠàɴɢ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴄáɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ɴàʏ. Cáɪ ᴛʜứ 2 ʟà ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴋʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ɴɢườɪ ᴄòɴ sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá ɴʜâɴ để ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ. Đâʏ ʟà ᴍộᴛ đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị. Tʜứ 3 ʟà ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ x.áᴄ ᴍɪɴʜ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴛʜì đã ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴠô ᴛộɪ ᴠạ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ʙá ᴛáɴʜ, ᴄʜɪ sᴀɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴠà ʀấᴛ ᴛʜɪếᴜ ʀõ ʀàɴɢ. Tôɪ ɴóɪ ɴʜư ᴠɪệᴄ ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴛɪềɴ ʟàᴍ ɴʜà ᴠăɴ ʜóᴀ ʀồɪ ᴋếᴛ ʜợᴘ ʟàᴍ ɴʜà ᴄʜốɴɢ ʟ.ũ, ʀồɪ ᴄʜɪ ᴛɪềɴ ʟàᴍ ᴄầᴜ… Cʜɪ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴛʜì ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴛùʏ ʜứɴɢ, ɴɢườɪ ᴛʜì ʜỗ ᴛʀợ 500 ɴɢàɴ đồɴɢ, ɴɢườɪ ᴛʜì ʜỗ ᴛʀợ ᴄả ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ɴɢườɪ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄũɴɢ ᴄʜɪ. Cʜɪ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì ʀấᴛ ᴅễ ᴅẫɴ đếɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢườɪ ƌáɴɢ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄứᴜ ᴛʀợ, ɴɢườɪ ʟẽ ʀᴀ ᴘʜảɪ ᴄứᴜ ᴛʀợ ɴʜɪềᴜ ᴛʜì ʟạɪ đượᴄ ᴛʜụ ʜưởɴɢ íᴛ ᴠà ɴɢượᴄ ʟạɪ. Nếᴜ ʙà Hằɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʜì ᴀɪ ᴅáᴍ ᴄʜắᴄ ʀằɴɢ ᴄáɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙɪếɴ ᴛʜàɴʜ 1 ᴄáɪ ɴɢʜề ʜáɪ ʀᴀ ᴛɪềɴ. Vì ᴠậʏ ᴠɪệᴄ ʙà Hằɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜỉ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ăɴ ᴄʜ.ặɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ᴄᴏɪ đó ʟà ᴍộᴛ ʟờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ᴍộᴛ ᵴự ɴɢăɴ ᴄʜ.ặɴ ʜàɴʜ ᴠɪ đᴀɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴋʜả ɴăɴɢ ʟà ᴍéᴏ ᴍó, ʟàᴍ ʙɪếɴ ᴅạɴɢ ᴄáɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ đạᴏ ʟý ᴛốᴛ đẹᴘ ᴄủᴀ ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ, đó ʟà “ᴍộᴛ ᴍɪếɴɢ ᴋʜɪ đóɪ ʙằɴɢ ᴍộᴛ ɢóɪ ᴋʜɪ ɴᴏ”. Tôɪ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ʟà ᴛốᴛ, ʟà ᴄó íᴄʜ ᴄʜᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ, xã ʜộɪ, ʟẽ ʀᴀ ᴄầɴ ᴘʜảɪ đượᴄ ủɴɢ ʜộ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ đượᴄ ʙɪểᴜ ᴅươɴɢ”.

“Ở đâʏ ᴛôɪ ᴄũɴɢ xɪɴ ɴóɪ ʀõ ʟà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴘʜâɴ địɴʜ ʀõ ʀàɴɢ ɢɪữᴀ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴠà ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ, ᴠɪệᴄ ᴛʜì ʀᴀ ᴠɪệᴄ, ʟờɪ ɴóɪ ʀᴀ ʟờɪ ɴóɪ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟẫɴ ʟộɴ ở đâʏ. Qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴠì ʙà Hằɴɢ ɴóɪ ᴋʜó ɴɢʜᴇ, ɴóɪ ɴʜɪềᴜ ᴍà ᴘʜủ sạᴄʜ ᴛʀơɴ ɴʜữɴɢ ɢì ʙà ấʏ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ᴄʜᴏ xã ʜộɪ”.

“Vấɴ đề ᴛʜứ 5, ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ɴóɪ ʀằɴɢ ʙà Hằɴɢ đòɪ ᴄáᴄ ᴠăɴ ɴɢʜệ sĩ sᴀᴏ ᴋê ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠậʏ ᴛʜì ʙà Hằɴɢ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ sᴀᴏ ᴋê ǫᴜỹ ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ. ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴàʏ ᴄủᴀ Hàɴ Nɪ ᴠì đâʏ ʟà 2 ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. Mộᴛ ʙêɴ ʟà ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴄáᴄ ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴛɪềɴ ᴛúɪ ᴄủᴀ ᴠăɴ ɴɢʜệ sĩ, ᴄòɴ ᴍộᴛ ʙêɴ ᴛʜì ᴛɪềɴ đượᴄ ᴛʀíᴄʜ ᴛừ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ʙá ᴛáɴʜ. Tʜưᴀ ǫᴜý ᴠị, ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ʙá ᴛáɴʜ ᴛʜì ᴘʜảɪ sᴀᴏ ᴋê ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ để ʙá ᴛáɴʜ ʙɪếᴛ ᴄòɴ ᴛɪềɴ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴛʀíᴄʜ ʟạɪ ᴛừ Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ ᴛʜì ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄổ đôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ʙɪếᴛ”.

Nhà báo Hàn Ni (Báo SGGP) tác giả loạt bài về “cafe xin chào”: “Thấy sai mà không lên tiếng cũng là một tội ác”

“Vấɴ đề ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄʟɪᴘ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Dũɴɢ ᴠà ʙà Hằɴɢ ᴄó ɴʜắᴄ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ɴóɪ ôɴɢ Dũɴɢ ʟà ᴄ.ư.ớ.ᴘ đấᴛ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟà ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴄó ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɴʜư ᴠậʏ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. Nếᴜ ᴄó ᴛʜì ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʜɪếᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴠà ʜếᴛ sứᴄ ɴ.ɢ.ᴜ.ʏ ʜ.ạ.ɪ. Nếᴜ ôɴɢ Dũɴɢ ᴄ.ư.ớ.ᴘ đấᴛ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴛʜì ᴄả ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đềᴜ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ɴʜấᴛ ʟà S.ở Tàɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴠà Môɪ ᴛʀườɴɢ. Cʜᴏ ɴêɴ đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ đùᴀ ᴍᴜốɴ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ sᴀᴏ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ.”

You may also like...