Chính Thức: Thủ tướng đồŋɢ ý ɢιảɱ тιềŋ đιệŋ, ɢιá đιệŋ vì Covid-19

Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ đɪᴇ̣̂ɴ, ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̛̣ᴛ 4 ᴅᴏ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Tʜᴇᴏ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 đᴀɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, TPHCM ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴇᴏ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ sᴏ̂́ 16 ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ.

Dᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴀ̣̂ᴘ đᴏᴀ̀ɴ Đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ (EVN) ᴠᴀ̀ sᴀᴜ đᴏ́ Bᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴋʏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̛̣ᴛ 4.

Nɢᴀ̀ʏ 31/7, Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ Pʜᴀ̣ᴍ Mɪɴʜ Cʜɪ́ɴʜ đᴀ̃ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ đᴏ̛̣ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ đɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̛̣ᴛ 4 ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ đᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴇᴏ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ sᴏ̂́ 16.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴɢʜɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ 100% ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ.

Mᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̉ᴍ 15% ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ (ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜᴇ̂́ VAT) ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴏ́ᴀ đᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ 200 ᴋWʜ/ᴛʜᴀ́ɴɢ.

Gɪᴀ̉ᴍ 10% ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ (ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜᴇ̂́ VAT) ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴏ́ᴀ đᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ 200 ᴋWʜ/ᴛʜᴀ́ɴɢ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʏ̀ ʜᴏ́ᴀ đᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8 ᴠᴀ̀ ᴋʏ̀ ʜᴏ́ᴀ đᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴɢʜɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́: Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴅᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴɢʜɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ đᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́.

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴɢʜɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ 100% ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ đᴀ́ᴘ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ sᴀᴜ:

Tʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Nɢʜɪ̣ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ 16/NQ-CP ɴɢᴀ̀ʏ 8/2/2021 ᴄᴜ̉ᴀ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉.

Tʜᴜ̛́ ʜᴀɪ, ᴍᴜᴀ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̛̀ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ/Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tᴀ̣̂ᴘ đᴏᴀ̀ɴ Đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʙᴀ́ɴ ʟᴇ̉ đɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ. Mᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣: Gɪᴀ̉ᴍ 100% ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʟᴀ̀ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʏ̀ ʜᴏ́ᴀ đᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6 đᴇ̂́ɴ ᴋʏ̀ ʜᴏ́ᴀ đᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ.

Dᴀɴʜ sᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴏ Bᴀɴ Cʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, UBND ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ.

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Mᴀ̣ɴʜ

ʜᴛᴛᴘs://ᴅᴀɴᴛʀɪ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ/ᴋɪɴʜ-ᴅᴏᴀɴʜ/ɴᴏɴɢ-ᴛʜᴜ-ᴛᴜᴏɴɢ-ᴅᴏɴɢ-ʏ-ɢɪᴀᴍ-ᴛɪᴇɴ-ᴅɪᴇɴ-ɢɪᴀ-ᴅɪᴇɴ-ᴠɪ-ᴄᴏᴠɪᴅ19-20210731181224486.ʜᴛᴍ

You may also like...

Loading...