Chậm nhất 7-10 ngày, người dân sẽ nhận được gói hỗ trợ 61.580 tỉ đồng: Ưu tiên người ɱấт ѵιệç, ʛιảɱ ʂâυ тɦυ ŋɦậƿ

C̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼7̼-̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼”̼t̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼6̼8̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼ữ̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼B̼Ì̼N̼H̼

̼”̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼6̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼6̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼;̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼;̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼%̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼5̼%̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼;̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼;̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼;̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼;̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼(̼F̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼F̼1̼)̼;̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼V̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼;̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼)̼.̼

̼G̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼-̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼(̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼0̼%̼)̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼7̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼3̼0̼-̼6̼-̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼5̼%̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼,̼8̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼,̼7̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ố̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼,̼7̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ố̼.̼

̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼(̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼(̼F̼0̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼D̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼e̼m̼.̼

̼V̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼3̼,̼7̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼Ứ̼C̼ ̼B̼Ì̼N̼H̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼a̼m̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼7̼-̼1̼0̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼s̼e̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼h̼o̼-̼t̼r̼o̼-̼t̼u̼-̼g̼o̼i̼-̼2̼6̼-̼0̼0̼0̼-̼t̼i̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼7̼0̼7̼1̼7̼1̼3̼4̼8̼3̼4̼4̼.̼h̼t̼m̼

You may also like...

Loading...