Category: news

0

Biết con gái bị chồng đánh, bố vợ lái xe gần 80 km để lên xử lý con rể: ‘Sao mày dám tát con gái tao’

C̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼...