C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼ʜ̼ɪ̼ế̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼â̼ᴍ̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼ọ̼ᴀ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼ã̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼ú̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼ú̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼o̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7̼/̼2̼0̼21,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼3̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼:̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼ữ̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼c̼ ̼(̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼-̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼“̼c̼â̼y̼ ̼m̼â̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7/̼2̼0̼21,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼à̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼S̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼b̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼h̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7 ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ả̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼R̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼0̼5̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼

̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼“̼g̼ặ̼n̼g̼”̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼n̼n̼e̼w̼s̼p̼.̼c̼o̼m̼/̼c̼h̼a̼n̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼s̼u̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼l̼o̼i̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼n̼i̼-̼c̼o̼-̼x̼i̼n̼h̼-̼d̼e̼p̼-̼m̼o̼i̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼d̼e̼n̼-̼%̼C̼A̼%̼9̼C̼%̼C̼9̼%̼A̼A̼e̼%̼E̼1̼%̼B̼4̼%̼9̼8̼-̼%̼E̼1̼%̼B̼4̼%̼8̼5̼a̼%̼E̼1̼%̼B̼4̼%̼8̼D̼-̼n̼h̼i̼e̼u̼-̼l̼a̼n̼-̼c̼o̼n̼-̼q̼u̼a̼y̼-̼l̼a̼i̼-̼%̼E̼1̼%̼B̼4̼%̼8̼4̼%̼C̼A̼%̼9̼F̼%̼C̼9̼%̼A̼A̼%̼E̼1̼%̼B̼4̼%̼9̼8̼-̼d̼e̼-̼d̼%̼E̼1̼%̼B̼4̼%̼8̼7̼-̼%̼E̼1̼%̼B̼4̼%̼8̼5̼o̼/̼?̼f̼b̼

You may also like...

Loading...