Biến căng đét: Pha trà sữa với ma túy bán cho học sinh, sinh viên và khách du lịch

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼a̼y̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼0̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼-̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼c̼h̼a̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼

̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼D̼â̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼B̼a̼n̼-̼t̼i̼n̼-̼1̼1̼3̼/̼B̼a̼t̼-̼n̼g̼o̼-̼p̼h̼a̼t̼-̼h̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼a̼-̼s̼u̼a̼-̼c̼o̼-̼c̼h̼a̼t̼-̼m̼a̼-̼t̼u̼y̼-̼i̼6̼0̼2̼8̼4̼6̼/̼

You may also like...

Loading...