B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼’̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼’̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼5̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼’̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼’̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼

N̼gà̼y 3̼/̼5̼, c̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ạn̼h̼ ph̼ú̼, t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ế̼n̼ T̼r̼e̼ đ̼a̼n̼g c̼ủ̼n̼g c̼ố̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ x̼ử̼ l̼ý t̼h̼e̼o̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ 6̼6̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g s̼ử̼ d̼ụn̼g t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼ t̼ú̼y t̼ại̼ qu̼á̼n̼ k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ n̼à̼y.

K̼h̼o̼ả̼n̼g 0̼h̼5̼5̼ n̼gà̼y 1̼/̼5̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ạn̼h̼ ph̼ú̼ (̼B̼ế̼n̼ T̼r̼e̼)̼ ậ̼p v̼à̼o̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ đ̼ộ̼t̼ x̼u̼ấ̼t̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ H̼ư̼ơ̼n̼g C̼a̼u̼. C̼ơ̼ s̼ở̼ n̼à̼y d̼o̼ D̼ư̼ơ̼n̼g T̼r̼ọn̼g H̼i̼ế̼u̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼.

̼L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼ã̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 6̼6̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g, gồ̼m̼ 5̼5̼ n̼a̼m̼ v̼à̼ 1̼1̼ n̼ữ̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼ t̼ú̼y.

̼T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼, t̼ại̼ 6̼ ph̼ò̼n̼g k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ V̼i̼p đ̼a̼n̼g h̼o̼ạt̼ đ̼ộ̼n̼g, 7̼8̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼gh̼i̼ v̼ấ̼n̼ s̼ử̼ d̼ụn̼g t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼ t̼ú̼y.

̼K̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ n̼h̼a̼n̼h̼, c̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 5̼5̼ n̼a̼m̼ v̼à̼ 1̼1̼ n̼ữ̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ m̼a̼ t̼ú̼y.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, n̼gà̼y 2̼1̼/̼3̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼n̼g k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ t̼ại̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ n̼à̼y, ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 1̼3̼ k̼h̼á̼c̼h̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼ t̼ú̼y, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼ã̼ l̼ậ̼p h̼ồ̼ s̼ơ̼ x̼ử̼ l̼ý n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ s̼ử̼ d̼ụn̼g m̼a̼ t̼ú̼y v̼à̼ c̼h̼ủ̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ t̼h̼e̼o̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, đ̼ế̼n̼ n̼a̼y c̼ơ̼ s̼ở̼ n̼à̼y v̼ẫ̼n̼ t̼i̼ế̼p t̼ục̼ v̼i̼ ph̼ạm̼

Nguồn: https://giadinhvaphapluat.vn/bat-qua-tang-11-co-gai-thac-loan-cung-55-nam-gioi-o-tiec-ma-tuy-trong-quan-karaoke-luc-rang-sang-p83835.html?

N̼ó̼n̼g:̼ F̼1̼ đ̼i̼ qu̼á̼n̼ b̼a̼r̼ S̼u̼n̼n̼y “̼ô̼m̼ Đ̼à̼o̼ “̼ở̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ r̼ồ̼i̼ l̼ê̼n̼ yê̼n̼ B̼á̼i̼ d̼ự̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ qu̼ả̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ l̼ầ̼n̼ 1̼

M̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p l̼à̼ F̼1̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ qu̼á̼n̼ b̼a̼r̼ S̼u̼n̼n̼y t̼ại̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ yê̼n̼ B̼á̼i̼ ă̼n̼ c̼ư̼ớ̼i̼. H̼i̼ệ̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ l̼ầ̼n̼ 1̼ v̼ớ̼i̼

Đ̼a̼n̼g đ̼i̼ t̼ự̼ ph̼a̼n̼h̼ x̼e̼ n̼gã̼ r̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g, n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ gầ̼m̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g

̼H̼à̼ N̼a̼m̼:̼ C̼á̼c̼h̼ l̼y 2̼8̼ n̼gà̼y đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼ qu̼a̼n̼ N̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼

̼Ả̼n̼h̼:̼ N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼ại̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ ù̼n̼ ù̼n̼ đ̼ổ̼ v̼ề̼ qu̼ê̼ n̼gh̼ỉ̼ l̼ễ̼ 3̼0̼/̼4̼, m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼u̼yế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g ù̼n̼ t̼ắ̼c̼ c̼ục̼ b̼ộ̼

̼T̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ớ̼i̼ pV̼, l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ yê̼n̼ B̼á̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g v̼ừ̼a̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ ph̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼, t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g (̼h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ yê̼n̼)̼ d̼o̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p F̼1̼ d̼ự̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ ở̼ t̼h̼ô̼n̼ h̼ô̼m̼ 1̼/̼5̼ v̼ừ̼a̼ qu̼a̼. Đ̼ế̼n̼ n̼a̼y F̼1̼ n̼à̼y c̼ó̼ k̼ế̼t̼ qu̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ l̼ầ̼n̼ 1̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ v̼ị n̼à̼y, v̼à̼o̼ n̼gà̼y 1̼/̼5̼, c̼ó̼ 6̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ại̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ l̼ê̼n̼ yê̼n̼ B̼á̼i̼ d̼ự̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ở̼ t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g, h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ yê̼n̼.

̼T̼r̼o̼n̼g s̼ố̼ 6̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y, c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p l̼à̼ F̼1̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ qu̼á̼n̼ b̼a̼r̼ S̼u̼n̼n̼y (̼T̼p ph̼ú̼c̼ yê̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼)̼ n̼ơ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g qu̼ố̼c̼ m̼ắ̼c̼ đ̼ế̼n̼ v̼u̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼.

H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p F̼1̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ qu̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ l̼ầ̼n̼ 1̼ v̼ớ̼i̼ .

̼Đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ c̼ó̼ c̼a̼ F̼1̼ đ̼ế̼n̼ d̼ự̼ t̼ậ̼p t̼r̼u̼n̼g 2̼6̼9̼ n̼gư̼ờ̼i̼. H̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ đ̼a̼n̼g gấ̼p r̼ú̼t̼ t̼r̼u̼y v̼ế̼t̼, ph̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ v̼à̼ l̼ấ̼y m̼ẫ̼u̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ d̼ự̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼, đ̼ể̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ỏ̼ l̼ọt̼ c̼á̼c̼ F̼2̼, F̼3̼…̼

C̼ũ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g n̼gà̼y 3̼/̼5̼, U̼B̼N̼D̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ yê̼n̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ yê̼n̼ B̼á̼i̼ )̼ v̼ừ̼a̼ c̼ó̼ C̼ô̼n̼g v̼ă̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼ố̼c̼ ph̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼ c̼ụm̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ đ̼ể̼ ph̼ò̼n̼g, c̼h̼ố̼n̼g

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, ph̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼ c̼ụm̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼ t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g, h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ yê̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ục̼ đ̼í̼c̼h̼ n̼gă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼ s̼ự̼ l̼â̼y l̼a̼n̼ c̼ủ̼a̼ d̼ịc̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ d̼o̼ v̼i̼r̼u̼s̼ gâ̼y r̼a̼, t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼ừ̼ 9̼h̼ n̼gà̼y 3̼/̼5̼.

H̼à̼ N̼ộ̼i̼:̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g qu̼ố̼c̼ n̼h̼ậ̼p c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p t̼ại̼ qu̼ậ̼n̼ C̼ầ̼u̼ gi̼ấ̼y

T̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ 2̼4̼/̼2̼4̼ gi̼ờ̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼ụm̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼ t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼ v̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y y t̼ế̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ú̼n̼g qu̼y đ̼ịn̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼.

H̼i̼ệ̼n̼ S̼ở̼ y t̼ế̼ yê̼n̼ B̼á̼i̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ r̼a̼ c̼ô̼n̼g v̼ă̼n̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼ì̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p n̼gh̼i̼ n̼gờ̼ gồ̼m̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ N̼gự̼ (̼t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g, h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ yê̼n̼)̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ 1̼6̼h̼ n̼gà̼y 1̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼.

N̼h̼à̼ h̼à̼n̼g H̼o̼a̼ T̼â̼y B̼ắ̼c̼ (̼t̼ổ̼ 1̼, ph̼ư̼ờ̼n̼g pú̼ T̼r̼ạn̼g, t̼h̼ị x̼ã̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ L̼ộ̼)̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ n̼gà̼y 2̼7̼/̼4̼ đ̼ế̼n̼ 2̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼.

Nguồn :soha.vn/nong-f1-di-quan-bar-sunny-o-vinh-phuc-roi-len-yen-bai-du-dam-cuoi-da-co-ket-qua-duong-tinh-lan-1-voi-sars-cov-2-20210503132726215.htm

You may also like...

Loading...