4 ngày giãn cách, TP.HCM thu 3,3 tỷ tiền phạt: Đi lại trong thành phố sao cho đúng

Kể từ khi TP.HCM bắt đầu áp dụng lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, em ở nhà coi báo đã thấy có nhiều trường hợp bị phạt. Theo báo Công an TP.HCM, thống kê từ 0 giờ ngày 09/7/2021 đến 17 giờ ngày 12/7/2021, TP.HCM đã thu về 3,3 tỷ đồng tiền phạt vi phạm Chỉ thị 16.

Cᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴀ́ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ̀ ʟᴏᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ đɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Cᴏ́ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢʜᴇ ʙᴏ̣̂ᴄ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ ɴɢʜɪ̃ đɪ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ. Cʜᴜ̛́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴏ̛̉ TP.HCM ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ, ɴᴀʏ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 15.000 ᴄᴀ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ sᴇ̃ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴀ̣. Vɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʟᴏ̉ɴɢ ʟᴇ̉ᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂̉.

Qᴜᴀ ɢɪᴏ̛̀ ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ɴᴇ̂ɴ sᴀ̆̃ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ đᴜ́ɴɢ, đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Ảɴʜ: Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ P.4, Q.Pʜᴜ́ Nʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Bᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉.

  1. Đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴀ̂̀ɴ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ɢɪ̀?

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴʜᴏ̛́ 3 ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴀ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉:

-Mᴜᴀ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ, ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʏᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄ.

-Cᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ʜᴏ̉ᴀ ʜᴏᴀ̣ɴ, ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴀɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃.

-Đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ.

Rᴏ̂̀ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣:

-CMND ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴇ̉ Cᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ.

-Nᴇ̂́ᴜ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɢʜɪ ʀᴏ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ʟᴀ̣ɪ. Cᴏ̀ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴀ̣ɴ ɴʜᴜ̛ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ…

-Gɪᴀ̂́ʏ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ xᴇ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ xᴇ.

Lᴜ̛ᴜ ʏ́ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ɴʜᴇ́.

Gɪᴀ̂́ʏ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ TP.HCM ᴛʜᴏ̂ɪ. Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̂́ʏ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɢɪᴀ̂́ʏ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʜᴇᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ UBND TP.HCM ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ 12/7/2021.

Ảɴʜ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ đᴇ̂̉ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Gᴏ̀ Vᴀ̂́ᴘ. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Bᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉.

  1. Ở ǫᴜᴀ̣̂ɴ/ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ/ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʜᴇᴏ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16 ʟᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ᴛʜᴏ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ, xᴀ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴏ̛́ɪ xᴀ̃, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̉ɴʜ. Dᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴇᴏ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴀ́ɴɢ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ 3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 117/2020/NĐ-CP ᴠᴇ̂̀ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʏ ᴛᴇ̂́.

Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Tʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ, đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ P.O. ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 12. Dᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Kʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 12, ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ ʜᴇ̂́ᴛ đᴏ̂̀ ᴀ̆ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Kʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ̂̃ ᴄʜɪ̣ 1ᴋᴍ đᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ đᴏ̂̀. Kʜɪ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʜᴏ̉ɪ ɢɪ̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ʟᴀ̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴛᴜ̀ʏ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 12. Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ʟɪɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ́ᴘ ʀᴀɴʜ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ.

Hᴀʏ ɴʜᴜ̛ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 4, ɴʜᴜ̛ɴɢ ǫᴜᴀ ᴛᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 10 ᴄʜɪ̉ đᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ᴄᴀ̂ʏ xᴜ́ᴄ xɪ́ᴄʜ. Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ đᴇ̂̉ ʀᴀ̆ɴ đᴇ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ/ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ ᴄʜᴏ̛̣, ʜᴀʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʜᴇ̉ đɪ ᴄʜᴏ̛̣ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛́ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ.

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̀ᴜ Aɴ Pʜᴜ́ Đᴏ̂ɴɢ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Gᴏ̀ Vᴀ̂́ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Bᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉. Ảɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ: Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴍ sᴀ̆̃ɴ ɢɪᴀ̂́ʏ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: VɴExᴘʀᴇss.

  1. Cᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̣ᴏ ʜᴀʏ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ sᴀ̉ɴʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ sᴀ̂ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

Vᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ, ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ᴄʜɪ̉ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ, ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀɴɢ, ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ, sᴀ̂ɴ ʜᴀʏ sᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16. Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ́ᴘ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ 20 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 117.

Hʏ ᴠᴏ̣ɴɢ sᴀᴜ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̂ʏ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16 ɴʜᴇ́ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀. Hᴀ̃ʏ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ đᴜ́ɴɢ đᴇ̂̉ sᴏ̛́ᴍ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ, ɴʜᴏ̣̂ɴ ɴʜɪ̣ᴘ ᴠᴀ̀ đᴏ̂ɴɢ đᴜ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

  1. Đɪ ʀᴜ́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴜ̛, ɢᴜ̛̉ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16 ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʏᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ, ʙᴜ̛ᴜ đɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ 5K ᴋʜɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴʜᴇ́!

Tʜᴇᴏ ᴡᴇʙᴛʀᴇᴛʜᴏ

You may also like...

Loading...